STARE NA NOWE

Przynieś zużyty aparat, a przy zakupie nowego otrzymasz zwrot gotówki!

Zaktualizowano 12:00 / 23-maj-2016

Regulamin akcji promocyjnej „Stare na Nowe”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Stare na Nowe” (zwana dalej: „Promocja”).
Organizatorem Promocji jest Canon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607, o kapitale zakładowym w wysokości 14 907 500 złotych (dalej: „Canon Polska” lub „Organizator”).

2. Celem akcji promocyjnej jest propagowanie postaw proekologicznych, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja jest też formą edukacji konsumentów o możliwościach zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

3. Do udziału w promocji uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego, o którym mowa w §2, w okresie od 23 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. (zwany dalej: „Okres Promocji”).

4. W ramach Promocji uczestnikowi Promocji przysługiwać będzie zwrot części ceny nabycia produktów objętych Promocją, w postaci kwoty pieniężnej (zwrotu gotówki) od Organizatora (dalej: Rabat Promocyjny), za nabycie objętych Promocją produktów marki Canon, na zasadach określonych w Regulaminie. Liczba Rabatów Promocyjnych przewidzianych w Promocji jest ograniczona, zgodnie z postanowieniem §5 ust. 3 Regulaminu.

5. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami typu Cashback organizowanymi przez Canon (na te same produkty).

2. Produkty Promocyjne

1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Canon (dalej: „Produkt Promocyjny/Produkty Promocyjne”), a mianowicie:

1.1 aparat fotograficzny EOS 5D MK III (w dowolnej konfiguracji)
1.2. aparat fotograficzny EOS 5Ds (w dowolnej konfiguracji)
1.3. aparat fotograficzny EOS 5Ds-R (w dowolnej konfiguracji)
1.4. aparat fotograficzny EOS 7D MKII (w dowolnej konfiguracji)

2. Promocją objęte są jedynie produkty zakupione w następujących sieciach sprzedaży (w tym sprzedaży internetowej):
Canon Pro Imaging Partners: Aster/Fotostrada, BEIKS, Cyfrowe.pl, Fotoaparaciki, Fotoforma, Foto-Plus, Optima, Proclub, PW Digital, Studiotech. Pozostałe sieci handlowe: 2bis.pl, Agito, Avans.pl, Electro.pl, Euro RTV AGD, Fotojoker, Fotozakupy, JB Multimedia, Media Markt, Mediaexpert, Morele.net, Notopstryk, OleOle.pl, Saturn, X-kom.

3. Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie Produktu Premiowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Promocją nie są objęte Produkty Promocyjne pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).

4. Organizator informuje, że Promocja obejmuje produkty marki Canon, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Canon Polska lub autoryzowanych dystrybutorów Canon Polska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 2 i 3 Regulaminu.

5. Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka) oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań.

6. Uczestnik promocji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Promocji Rabat Promocyjny za maksymalnie 1 sztukę każdego Produktu Promocyjnego. Zgłoszenie więcej niż 1 sztuki każdego Produktu Promocyjnego nie uprawnia do otrzymania więcej niż jednego Rabatu Promocyjnego za dany produkt.

7. W przypadku zakupu fabrycznie zapakowanego zestawu produktów (body + obiektyw/-y), Rabat Promocyjny można otrzymać wyłącznie za produkt główny (body), nawet jeśli obiektyw będący składnikiem zestawu jest na liście produktów objętych promocją.

3. Uczestnictwo w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być:

1.1. Każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; albo
1.2. Przedsiębiorca, bez względu na formę organizacyjno-prawną (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), posiadający miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, który w Okresie Promocji nabył Produkt Promocyjny.

2. Warunkiem udziału w Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Promocji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT (dalej: „Dowód Zakupu”),
2.2. wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu/kodów poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/starenanowe,
2.3. przekazanie starego dowolnego aparatu fotograficznego do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego lub innego pełniącego tą funkcje w oparciu o polskie prawo,
2.4. wydrukowanie oświadczenia znajdującego się na stronie promocyjnej, następnie podpisania go i przesłanie skanu lub zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniu na stronie www.canon.pl/starenanowe,
2.5. dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie z postanowieniami §4.

3. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

4. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Promocji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

5. Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Promocji.

4. Zgłoszenie udziału w Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Promocji, pod adresem www.canon.pl/starenanowe (zwany dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”).

2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wymaga:

2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego);
2.2. wskazania rodzaju Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Promocji oraz wskazanie rodzaju punktu sprzedaży, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne);
2.3. podania numeru Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) oraz dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii tego Dowodu Zakupu;
2.4. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych); Na przesłanym skanie kodu kreskowego powinno być widoczne, że kod został wyciętyz opakowania, a opakowanie zostało uszkodzone. Nie jest wystarczające do przyjęcia zgłoszenia przesłanie skanu samych etykiet z kodami odklejonych z pudełka;
2.5. dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii podpisanego oświadczenia dotyczącego przekazania starego sprzętu do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, o ile jest ono udokumentowane jednym Dowodem Zakupu.

4. Nie jest możliwe wskazanie w jednym Formularzu Zgłoszeniowym nabycia Produktów Promocyjnych, które udokumentowane jest więcej niż jednym Dokumentem Zakupu. Oznacza to, że Produkty Promocyjne nabyte w ramach odrębnych transakcji należy zgłaszać wypełniając osobny Formularz Zgłoszeniowy dla każdego Dowodu Zakupu.

5. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 23 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. do północy z zastrzeżeniem ust.6.

6. Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania puli Rabatów Promocyjnych w Promocji. Informacja o wyczerpaniu puli Rabatów Promocyjnych w Promocji zostanie umieszczona w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem http://www.canon.pl/starenanowe.

7. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Organizator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Promocji.

8. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne, nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego.

9. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Organizator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze.

10. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Promocji, jest Canon Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075027, NIP: 5221005607. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego, wypełniania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Promocji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

11. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Organizator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego.

12. Canon Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych.

13. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią.

5. Rabat promocyjny

1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator przyznaje Rabat Promocyjny.

2. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od rodzaju nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:

2.1 aparat fotograficzny EOS 5D MK III (w dowolnej konfiguracji) – 1 200 (tysiąc dwieście) złotych
2.2 aparat fotograficzny EOS 5Ds (w dowolnej konfiguracji) – 1 200 (tysiąc dwieście) złotych
2.3. aparat fotograficzny EOS 5Ds R (w dowolnej konfiguracji) – 1 200 (tysiąc dwieście) złotych
2.4. aparat fotograficzny EOS 7D MK II (w dowolnej konfiguracji) - 600 (sześćset) złotych

3.Pula Rabatów Promocyjnych w Promocji jest ograniczona w ten sposób, że dla poszczególnych rodzajów Produktów Promocyjnych Organizator przewidział przyznanie następującej liczby Rabatów Promocyjnych:

3.1 aparat fotograficzny EOS 5D MK III (w dowolnej konfiguracji) - 200 (dwieście) Rabatów Promocyjnych
3.2 aparat fotograficzny EOS 5Ds (w dowolnej konfiguracji) – 100 (sto) Rabatów Promocyjnych
3.3. aparat fotograficzny EOS 5Ds R (w dowolnej konfiguracji) – 100 (sto) Rabatów Promocyjnych
3.4. aparat fotograficzny EOS 7D MK II (w dowolnej konfiguracji) - 500 (pięćset) Rabatów Promocyjnych

4. Rabaty Promocyjne przyznawane są do wyczerpania puli rabatów, wedle pierwszeństwa kolejności zgłoszeń Uczestników.

5. Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Promocji z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

6. Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Promocji dokonanego przez tego Uczestnika.

7. Rabaty Promocyjne wypłacane są przez Organizatora niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 6, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia zatwierdzenia zgłoszenia.

8. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

9. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu.

6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Canon Polska:
http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx; 

2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę lub firmę) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Canon Polska oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem www.canon.pl/starenanowe.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2016 r roku.

4. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie informując o zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.canon.pl/starenanowe.